febrero 10, 2021 / by admin

GDPR

Avís legal: La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu/s adjunt/s, enviada des de MURMURI SOLUCIONS, S.L., és confidencial, privilegiada i està destinada a ser llegida només per la/les persona/es a la/les que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporats en el sistema de tractament de MURMURI SOLUCIONS, S.L. i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat, oposició i revocació, en els termes que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal CARRER BALMES, 66, ENTL. 1r 08007, BARCELONA o bé a través de correu electrònic opd@murmurisolucions.com

Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies.


Aviso legal: La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde MURMURI SOLUCIONS, S.L., es confidencial, privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de MURMURI SOLUCIONS, S.L. y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal CARRER BALMES, 66, ENTLO. 1ER. 08007, BARCELONA o bien a través de correo electrónico opd@murmurisolucions.com

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.


Legal Warning: The information contained in this message and/or attached file(s), sent from MURMURI SOLUCIONS, S.L., is confidential, privileged and is intended to be read only by the person(s) to which it is addressed. We remind you that your data has been incorporated into the processing system of MURMURI SOLUCIONS, S.L. and that as long as the requirements required by the regulations are met, you may exercise your rights of access, rectification, limitation of processing, deletion («right to be forgotten»), portability, opposition and revocation, in the terms established by the current and applicable regulations on data protection, directing your request to the postal address CARRER BALMES, 66, ENTLO. 1ER. 08007, BARCELONA or via email opd@murmurisolucions.com

If you read this message and are not the designated recipient, employee or agent responsible for delivering the message to the recipient, or have received this communication in error, we inform you that it is completely prohibited, and may be unlawful, any disclosure, distribution or reproduction of this communication, and please notify us immediately and return the original message to us at the above address. Thank you.