novembre 15, 2019 / by admin

Avís legal

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MURMURI SOLUCIONS SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, MURMURI SOLUCIONS SL informa de les següents dades:

RAÓ SOCIALMURMURI SOLUCIONS S.L.
NIFB66998741
DOMINIwww.iterem.com
DIRECCIÓ POSTALC/ BALMES 66, ENTLO. 1ER., 08007 BARCELONA (BARCELONA)
DIRECCIÓ ELECTRÒNICAsom@murmurisolucions.com
TELÈFON937203292
REGISTRERegistro Mercantil Barcelona, en el tomo 45906, folio 159, hoja B-502654 e inscripción 1ª.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de MURMURI SOLUCIONS SL confereix la condició d’usuari. El lloc web de MURMURI SOLUCIONS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per MURMURI SOLUCIONS SL per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MURMURI SOLUCIONS SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

MURMURI SOLUCIONS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ho, actuï amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent. S’entendrà que MURMURI SOLUCIONS SL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i MURMURI SOLUCIONS SL conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que MURMURI SOLUCIONS SL apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se. MURMURI SOLUCIONS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MURMURI SOLUCIONS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari. Així mateix, tampoc
garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva
propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

MURMURI SOLUCIONS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri
oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc
web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Els canvis
als quals fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data
anterior a la data de publicació d’aquests.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma
admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en
el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents a
cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA). En cas que no s’incorpori l’IVA en el preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a
l’usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent, en el seu cas, l’import
dels increments o descomptes que siguin aplicable a l’oferta i les despeses addicionals que
puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

MURMURI SOLUCIONS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de
propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la
mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips,
combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador
necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MURMURI SOLUCIONS SL.

Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic
espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els
tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden
expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva
modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web,
amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització
de MURMURI SOLUCIONS SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat
de MURMURI SOLUCIONS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los,
copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic
sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de
suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat
que estigués instal·lat en les pàgines de MURMURI SOLUCIONS SL.

Certificat SSL (secure sockets layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre MURMURI SOLUCIONS SL i l’usuari.

MURMURI SOLUCIONS SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicción

Si l’usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic som@murmurisolucions.com. Així mateix, MURMURI SOLUCIONS SL disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris.

MURMURI SOLUCIONS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. MURMURI SOLUCIONS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor, es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual. Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis. Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

DARRERA ACTUALITZACIÓ: 11 d’octubre de 2022