març 10, 2022 / by admin

Kit digital

El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

FINS A 12.000€ PER IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Ajudes fins a 12.000€ a fons perdut dirigides a autònoms, microempreses i pimes de fins a 49 persones treballadores de qualsevol sector que vulguin impulsar la seva transformació digital.

El Kit Digital té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat que millorin la competitivitat de les pimes i persones en situació d’autoocupació per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital del teixit productiu empresarial espanyol.

Contacta’ns per més informació

APROFITA AQUESTA OPORTUNITAT!

Imports de les ajudes segons categories

  Entre 1 i 2 persones treballadores Entre 3 i 9 persones treballadores Entre 10 i 49 persones treballadores
Gestió de Clients 2.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Gestió de processos 2.000 € (inclou 1 usuari) 3.000 € (inclou 3 usuaris) 6.000 € (inclou 10 usuaris)
Business Intelligence i analítica 1.500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)

* En totes les categories el temps de prestació del servei és de 12 mesos.

Catàleg de solucions

GESTIÓ DE CLIENTS
Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.
Solució Sector/ Àmbit Preus Què inclou?
Gestió integral de clients i reserves Activitats de mediació en la venda o organització de serveis de reserves. A partir de 6.000€ Setup i configuració: parametrització per la definició de les particularitats dels processos de negoci, així com per la càrrega de dades.
Descripció del servei
Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporciona, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Gestió de Clients: la solució emmagatzema i permet la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): la solució permet que es puguin donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer.
  Les dades associades als Leads permet la gestió comercial dels mateixos amb l’objectiu de convertir-los en clients. La solució inclou la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d’oportunitats: la solució gestiona totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contempla l’estat de cada oportunitat.
 • Accions o tasques comercials: la solució ofereix la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ofereix solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s),i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Genera informes per al seguiment i monitoratge de l’activitat comercial.
 • Alertes: la solució permet visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució inclou un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tan relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.
 • Disseny Responsive: la interfície de la solució és responsive, és a dir, s’adapta per a ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.
GESTIÓ DE PROCESSOS Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.
Solució Sector/ Àmbit Preus Què inclou?
Modelat i digitalització per l’automatització de processos empresarials Automatització de processos de negoci. A partir de 6.000€ Setup i configuració: parametrització per la definició de les particularitats dels processos de negoci, així com per la càrrega de dades.
Descripció del servei
Procés essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporciona les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:
 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: La solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horitzontals o verticals) com ara:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures. Aquestes solucions hauran d'estar adaptats als requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i a la seva normativa de desenvolupament.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.
S'entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor de la pime. S'entén per solució vertical aquella que suporta un únic procés dins de la cadena de valor de la pime.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposa de connectors (APIs o Web Services) per a la seva integració amb altres eines.(inclòs Office 365).
 • Actualitzable: la solució és actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució permet adaptar-se als possibles creixements o canvis en la vostra estructura empresarial.
BUSINESS INTELLIGENCE I ANALÍTICA
Explotació de dades de l’empresa per la millora del procés de presa de decisions.
Solució Sector/ Àmbit Preus Què inclou?
Anàlisi avançat amb mineria de processos A partir de 15.000€ Setup i configuració: parametrització per la definició de les particularitats dels processos de negoci, així com per la càrrega de dades.
Descripció del servei
Procés essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució d’anàlisi de mineria de processos que proporciona les funcionalitats i serveis que es
detallen a continuació:

 • Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permet l’accés a altres bases de dades i la càrrega de dades en temps real.
 • Emmagatzematge de dades: la solució proveeix la capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurades i visuals: la solució permet crear mapes de processos i panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: la solució permetrà exportació de dades a imatges o a documents d’Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d’ús comú per als usuaris.

Consulta el post relacionat Mineria de processos, deixa que les dades parlin

Contacta’ns per més informació